STEAMER

STEAM και Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Προσχολική Εκπαίδευση

2021-1-FR01-KA220-SCH-000030010

ΣΧΕΤΙΚΑ

Καθώς περισσότερες πτυχές της καθημερινής ζωής συνδέονται με την τεχνολογία, η ανάγκη βελτίωσης και επέκτασης της εκπαίδευσης STEAM σε όλο το πρόγραμμα σπουδών θα γίνει πιο πιεστική. Χωρίς αρκετούς εκπαιδευτικούς STEAM, οι μαθητές δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στους τύπους ευκαιριών STEAM που είναι πιθανό να ενθαρρύνουν το μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον και το πάθος σε αυτούς τους τομείς και πέρα από αυτούς. Καθώς περισσότερες πτυχές της καθημερινής ζωής συνδέονται με τα sySTEAMs που βασίζονται στην τεχνολογία, η ανάγκη βελτίωσης και επέκτασης της εκπαίδευσης STEAM θεωρείται το κλειδί για τη διατήρηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον 21ο αιώνα. Με μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση STEAM, ένα σημαντικό πρόγραμμα σπουδών STEAM εισάγεται συχνά στους νεότερους μαθητές, ξεκινώντας από το επίπεδο προσχολικής ηλικίας.

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η έκθεση των μαθητών σε εμπειρίες STEAM σε νεαρή ηλικία ενθαρρύνει τις δεξιότητες κριτικής σκέψης, αυξάνει τον επιστημονικό γραμματισμό και προάγει τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων. Αυτές οι εμπειρίες μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου πάθους για τα θέματα STEAM, καθώς και στη γενική ακαδημαϊκή επιτυχία σε όλους τους κλάδους. Δυστυχώς, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων που βιώνουμε, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των νηπιαγωγών αισθάνονται αναλφάβητοι στη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία επειδή δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τις τρέχουσες τάσεις των ΤΠΕ.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε δείχνει ότι η υποστήριξη STEM πρέπει να ξεκινά νωρίς: τα παιδιά σε μειονεκτούσες συνθήκες, ειδικά, ξεκινούν το δημοτικό σχολείο χωρίς τα θεμέλια για αυτήν την επιτυχία. Η ιδέα του έργου προέκυψε μετά από αξιολόγηση αναγκών μικρής κλίμακας πραγματοποιήθηκε με τη μορφή έρευνας (σύνδεσμος προς το έντυπο Google) στην οποία συμμετείχαν αρκετοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η μελέτη διερεύνησε τις ανάγκες των ομάδων-στόχων όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων και καινοτόμων λύσεων στον τομέα τους. Η ανάλυση αποκάλυψε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην εισαγωγή του STEAM ή της Ρομποτικής στα μαθήματά τους λόγω της έλλειψης γνώσεων και του τεχνολογικού φόβου για τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.

Επιπλέον, οι ερωτηθέντες αποκάλυψαν το ενδιαφέρον τους να εισαχθούν στη διδασκαλία STEAM και πώς μπορούν να εφαρμόσουν την εκπαιδευτική ρομποτική στα μαθήματά τους, να αποκτήσουν εμπειρογνωμοσύνη στο θέμα και να ενισχύσουν τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες τους, καθώς αναγνώρισαν τη σημασία της διά βίου μάθησης και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο στοχεύει στην Ανάπτυξη Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Βασικών Ικανοτήτων του STEAM και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής των Εκπαιδευτικών στην Προσχολική Εκπαίδευση (STEAMERs). Μέσω του έργου, οι εκπαιδευτικοί θα αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με το STEM, οι οποίες περιλαμβάνουν γνωστικές, χειριστικές, τεχνολογικές δεξιότητες και δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας

ΣΤΟΧΟΙ

Αυτό το έργο θα εντοπίσει μέσω έρευνας γραφείου και έρευνας πεδίου συγκεκριμένη έλλειψη γνώσεων που έχουν οι δάσκαλοι προσχολικής ηλικίας σχετικά με την εφαρμογή STEAM και εκπαιδευτικής ρομποτικής στα μαθήματά τους. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι η Ανάπτυξη Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Βασικών Ικανοτήτων του STEAM και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής των Εκπαιδευτικών στην Προσχολική Εκπαίδευση (STEAMER). 

Μέσω του έργου οι εκπαιδευτικοί θα αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με το STEM, οι οποίες περιλαμβάνουν γνωστικές, χειριστικές, τεχνολογικές δεξιότητες και δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας. Το κύριο αποτέλεσμα θα είναι μια πλήρης έκθεση σχετικά με τα ευρήματα, η έκθεση STEAMERs Compendium η οποία θα είναι μια πλήρης έκθεση που θα προσδιορίζει τις ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με το STEAM και την εκπαιδευτική ρομποτική και επίσης να προσδιορίσουν τις τρέχουσες τάσεις σε κάθε χώρα εταίρο. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η έκθεση, θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα μεθοδολογικό μάθημα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας: Αυτό θα περιλαμβάνει πρόγραμμα σπουδών για εκπαιδευτικούς που θα περιέχει πρακτικές οδηγίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των βασικών ικανοτήτων που προσδιορίζονται μέσω της έκθεσης συλλογής. 

Τέλος, θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για την προώθηση δράσεων και πόρων διαδικτυακής μάθησης και εικονικής συνεργασίας, επικοινωνίας και πειραματισμού, συνδυάζοντας ευκαιρίες εικονικής και μικτής μάθησης για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας. Θα περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό μάθημα διαδικτυακά, τον τεχνικό σχεδιασμό του μαθήματος, την αυτοαξιολόγηση, την εφαρμογή δοκιμών και την οριστικοποίηση.

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Οι δραστηριότητες του έργου απευθύνονται κυρίως στις ακόλουθες ομάδες-στόχους:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Η συλλογή STEAMERs

Η συλλογή STEAMERs που θα παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση του STEAM/ER στην προσχολική εκπαίδευση.

Δεικτες:

- Έρευνα τεκμηρίωσης (έρευνα σχετικής βιβλιογραφίας)

- Έρευνα πεδίου (50 συμμετέχοντες ανά χώρα εταίρο + διαδικτυακή ομάδα εστίασης)

- Έρευνα τεκμηρίωσης σχετικά με τα βασικά μοντέλα ικανοτήτων STEAM/ER και Πλαίσια

- Σύνθεση ευρημάτων - Επικεφαλής εταίρος

- Μεταφράσεις σε 6 γλώσσες (πολωνικά, ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά, ρουμανικά)

Η συλλογή STEAMERs

Ο Οδηγός Κατάρτισης STEAMERs

Ο Οδηγός Κατάρτισης STEAMERs αναπτύσσει τις βασικές ικανότητες των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για την αποτελεσματική διδασκαλία STEAM / ER στα σχολεία τους.

Δεικτες:

- Ο εκπαιδευτικός οδηγός STEAMERRs, ένα σπονδυλωτό μάθημα

- Μεταφράσεις σε 6 γλώσσες (πολωνικά, ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά, ρουμανικά)

- Ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού μαθήματος στην πλατφόρμα e-Learning.

- 1η Πιλοτική εφαρμογή σε εκπαιδευτές ΕΕΚ και νηπιαγωγούς στο C1.

- 2ος Πιλοτική εφαρμογή σε παιδιά σε Πιλοτικες εφαρμογες R2.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης STEAMERs

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης STEAMERs θα είναι το κεντρικό σημείο για κάθε εκπαιδευτικό προσχολικής ηλικίας που επιθυμεί να αποκτήσει γνώσεις, να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις ικανότητές του για τη διδασκαλία STEAM / ER στα μαθήματά τους.

Δεικτες:

- Σχεδιασμός και προδιαγραφές της πλατφόρμας e-Learning.

-Υλοποίηση της πλατφόρμας – Επικεφαλής εταίρος

- Ανάπτυξη του περιεχομένου της Πλατφόρμας (περιεχόμενα R1, R2)

- Μεταφράσεις σε 6 γλώσσες (Πολωνικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ρουμανικά)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΝΕΑ

Brochure

Απρίλιος,2022

Ενημερωτικό δελτίο

Απρίλιος,2022

Contact Us
First
Last